کمال خردمرد
توسط : دیوژن م
کمال             
کمال خرد مرد آن باشد که خود خشم نگیرد، پس اگر گیرد باید که عقل بر او چیره باشد نه خشم او بر عقل. و هرکه را هوای نفس او بر خرد چیره باشد چون بشورد خشم او مر چشم خرد او را بپوشاند و همه آن کند و فرماید که از دیوانگان به وجود آید وباز هر که را خرد او بر هوای نفس او غالب باشد به وقت خشم خرد او خواست نفس او را بشکند و همه آن کند و فرماید که به نزدیک همه عاقلان پسندیده باشد و مردمان ندانند که او در خشم شده است.
                                                                           
                                      خواجه   نظام  الملک  طوسی
شنبه 11/1/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName