بهر هر ياری كه جان دادم به پاس دوستی
توسط : mohamadmir


بهر هر ياری كه جان دادم به پاس دوستی


دشمنی ها كرد با من ، در لباس دوستی


كوه پا بر جا گمان مي كردمش ، دردا كه بود


از حبابی سست بنيان تر ، اساس دوستی


بس كه رنج از دوستان باشد دل آزرده را


جای بيم دشمنی ، دارد هراس دوستی


جان فدا كرديم و ياران قدر ما نشناختند


كور بادا ، ديده حق ناشناس دوستی


دشمن خويشی رهی ، كز دوستداران دوروی


دشمنی بينی و خاموشی به پاس دوستی

شنبه 11/1/1386 - 9:4
پسندیدم 1
UserName