پس از این می خواهم ...
توسط : 01_uniqe
 

پس از این می خواهم

موج دریای هم اکنون باشم

لحظه را دریابم

صخره ثانیه را بشکافم

ماسه ترس و غم دلهره را

ببرم از دریا

بسپارم به غروب شن زار

به گذشته، به دیاری متروک

Regards : Unique

 

شنبه 11/1/1386 - 8:8
پسندیدم 0
UserName