وقتی به تو فکر می کنم،
توسط : 01_uniqe
 

وقتی به تو فکر می کنم،

بهار می آید و جا خوش می کند

روی سطرهای باران زده ای که هرروز برایت می نویسم ...

دنیای عجیبی است !

بهار، ثانیه ثانیه می آید ...

ثانیه ثانیه !!!

Regards : Unique

 

شنبه 11/1/1386 - 8:4
پسندیدم 0
UserName