اگر بخندی ...
توسط : 01_uniqe
 

اگر بخندی، دنیا به تو می خندد

و اگر گریه کنی، تنها خواهی گریست !

آواز بخوان، تپه ها به تو پاسخ خواهند داد

آه بکش، در هوا محو خواهد شد .

انعکاس ها به صدای شادمانی محدود می شوند

اما از صدای غوغاها پا پس می کشند .

شادی کن، مردم به سوی تو جذب می شوند

اندوهگین باش، برمی گردند و  می روند

آنان شادی کامل و تمام عیار تو را می طلبند

اما به غم و اندوه تو نیازی ندارند

خوشحال باش، دوستان زیادی گرد می آوری

غمگین باش، همه را از دست خواهی داد

کسی نیست که جام شراب تو را رد کند

اما صفرای زندگی را تنها باید بنوشی .

Regards : Unique

شنبه 11/1/1386 - 7:57
پسندیدم 0
UserName