نکات کوچک زندگی
توسط : amir236

عزيزان خود را با يك هديه کوچك غير مترقبه

شاد آن

ديگران را ملامت نكن

را خودت بپذير

حداکثر استفاده را از شرايط بد بكن

همه لباس هايي را که ظرف سه سال

گذشته نپوشيده اي، به خيريه ببخش

طوري زندگي آن که هروقت فرزندانت خوبي،

مهرباني و بزرگواري ديدند، به ياد تو بيفتند

از شوخ طبعي ات براي خنداندن استفاده آن،

نه براي سوء استفاده

يادت باشدکه اخبار همه رسانه ها جهت دار

است

يك دوره عكاسي ببين

خواستار تعالي باش و بهايش را بپرداز

 

شجاع باش

نيستي، به آن تظاهر آن

تفاوتش را نخواهد فهميد

 

بچه ها را بعد از تنبيه در آغوش بگير

ياد بگير چيز زيبايي با دست بسازي

همواره دستي را که به سويت دراز شده،

بفشار

اشتباهاتت را بپذير

هرگز سالگرد ازدواجت را فراموش نكن

سلامتي را دست آم نگير

اگر کسي مايل بود تو را استخدام آند، حتي

اگر به آن شغل علاقه نداشتي، با او مذاکره کن

 

تا پيشنهاد کسي را شخصأ نشنيده اي، در را به

. 
 . حتي اگر قلبأ شجاع. هيچ آس 
. مسئوليتهاي زندگيت

روي فرصت ها نبند

شنبه 11/1/1386 - 5:39
پسندیدم 0
UserName