باد یا خاکستر ...
توسط : 01_uniqe
 

 

باد يا خاکستر

تو هر کدام باشی با تو خواهم ماند

باد باشی

خاکستر می شوم در رهگذارت

خاکستر شوی

باد می شوم تو را با خود می برم تا قله های عبور

باد يا خاکستر

از من گريزی نيست

Regards : Unique

شنبه 11/1/1386 - 5:26
پسندیدم 0
UserName