خودتان کنترل پنل بسازيد!!!
توسط : ghafoory
خود يك كنترل پنل بسازيد
اول يك NEW FOLDER بسازيد و نام آن را عبارت پائين قرار دهيد به همين سادگي
control panel.{21ec2020-3aea-1069-a2dd-
08002b30309d}
شنبه 11/1/1386 - 2:5
پسندیدم 0
UserName