کاش مي شد در عاشقي هم توبه کرد!
توسط : ali_ 110
فکر مي کرديم عاشقي هم بچگيست... اما حيف اين تازه اول يک زندگيست... زندگي چيزيست شبيه يک حباب.. عشق آباديه زيبايي در سراب... فاصله با آرزو هاي ما چه کرد... کاش مي شد در عاشقي هم توبه کرد!
شنبه 11/1/1386 - 0:56
پسندیدم 0
UserName