مقام نیست که انسان را می سازد انسان است که مقام را می سازد .
توسط : maryam_raha

مقام نیست که انسان را می سازد ،انسان است که مقام را می سازد .

 

«ژان ژاک روسو»

جمعه 10/1/1386 - 19:35
پسندیدم 0
UserName