***
توسط : ma_nateghi
 

روز محشر وقت پرسیدن زمن رب جلی

گفت تو غرق گناهی؟ گفتم بلی

گفت پس آتش نمی گیرد چرا جسم و تنت

گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی

جمعه 10/1/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName