خداونداز تو نخواهد پرسید ...
توسط : amir5896
 

خداوند نخواهد پرسید ...

 1- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می شدی، بلکه خواهد پرسید که چند نفر راکه وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

 2- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود، بلکه خواهد پرسید به چندنفر در خانه ات خوشامد گفتی؟

 3- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباسهایی در کمد داشتی، بلکه خواهد پرسید به چندنفر لباس پوشاندی؟

 4- خداوند ازتو نخواهد پرسید بالاتـرین میزان حقوق تو چقدر بود، بلکه خواهد پرسید آیا سزاوار گرفتن آن بودی؟

 5- خداوند ازتو نخواهد پرسید عنوان ومقام شغلی توچه بود، بلکه خواهد پرسید آیا آنرا به بهترین نحو انجام دادی؟

 6- خداوند ازتو نخواهد پرسید چه تعداد دوست و رفیق داشتی، بلکه خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

 7- خداوند ازتو نخواهد پرسید درچه منطقه ای زندگی می کردی، بلکه خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

 8- خداوند ازتو نخواهد پرسید پوست تو چه رنگ بود، بلکه خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی؟

 9- خداوند ازتو نخواهد پرسید که چرا این مقاله را برای دوستانت نخواندی، بلکه خواهد پرسید آیا ازخواندن آن برای دیگران، نزد وجدان خودت احساس شرمندگی می کردی؟

  http://nilofare-abi.persianblog.com

پنج شنبه 9/1/1386 - 19:25
پسندیدم 0
UserName