مردن امر ساده ای است
توسط : 01_uniqe
 

مردن امر ساده ای است

و از زندگی كردن بسيار آسان تر است

تمام خفقان مرگ

در مقابل يك شك

در مقابل يك حرص

در مقابل يك ترس

در مقابل يك كينه

در مقابل يك عشق

هيچ است

مردن امر ساده ای است

و در مقابل خستگی زندگی

چون سفری است كه

در يك روز تعطيل می كنيم

و ديگر هرگز باز نمی گرديم !

                                                         

Regards : Unique

پنج شنبه 9/1/1386 - 17:58
پسندیدم 0
UserName