لقمان حکیم
توسط : arya271

دو چيز را فراموش نكن : ياد خدا و ياد مرگ .
دو چيز را فراموش كن : بدي ديگران در حق تو و خوبي تو در حق ديگران .
چهار چيز را نگه دار : گرسنگيت را سر سفره ديگران ? زبانت را در جمع ? دلت را سر نماز و چشمت را در خانه دوست
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:6
پسندیدم 0
UserName