جملات زیبا
توسط : arya271
مهرباني را در کودکي يافتم که آبنباتش
را به درياچه نمک انداخت تا شيرين شود
انقدر براي غربت تک دانه موي سفيدم غصه
خوردم که تمام موهايم سفيد شد بيچاره آن
خروسي که با صداي ساعت شماطه دار از خواب
برمي خيزد خوش به حال آن موجود راحتي ،که
شيطان برايش درد دل مي کند . سالهاست که
کاممان را با حقيقت هاي تلخ شيرين مي
کنيم
___________________
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:0
پسندیدم 0
UserName