جملات زیبا
توسط : arya271
حضرت علي(ع) فرمود اي جان برادر هزار
حكمت آموختم كه از آن چهار صدحكمت انتخاب
كردم واز چهارصد هشت كلمه برگزيدم دو
كلمه را هيچ وقت فراموش مكن خدا را مرگ را
دوجمله را فراموش كن به كسي خوبي كردي
كسي به تو بدي كرد چهار چيز را در چهار جا
نگه داري كن درنمازايستادي دل نگه دار در
مجلسي ايستادي زبان رانگهدار درسفرهاي
حاضرشدي شكم نگهدار در خانه اي واردشدي
چشم نگه دار
پنج شنبه 9/1/1386 - 10:0
پسندیدم 0
UserName