هفت نصيحت مولانا
توسط : shokry1344
نام خدا
هفت نصيحت مولانا
گشاده دست باش، جاري باش، كمك كن (مثل رود) *
باشفقت و مهربان باش (مثل خورشيد) *
 اگركسي اشتباه كردآن رابه پوشان (مثل شب) *
وقتي عصباني شدي خاموش باش (مثل مرگ) *
 متواضع باش و كبر نداشته باش (مثل خاك) *
بخشش و عفو داشته باش (مثل دريا ) *
اگرمي خواهي ديگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آينه )
 
 
پنج شنبه 9/1/1386 - 9:42
پسندیدم 0
UserName