استاد, خدا باشد!
توسط : pishi_namaki
اقا ذكر مي خواهيد يكي از اسماء قران ذكر است ذكر همان قران است البته دقت داشته باشيد چطور براي درس وقت معين داريد براي قران هم همينطور باشد يك درس را قران قرار دهيد در پيشگاهش به درس بنشينيد استاد هم خدا باش علامه حسن زاده ي املي (دام عزه)
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:46
پسندیدم 0
UserName