جملات زیبا
توسط : arya271
عشق خيس شدن دو دلدار در زير باران
نيست...عشق اينست که من چترم را روي دلدار
بگيرم واو نبيند....نبيند وهرگز نداند که
چرا در زير باران خيس نشد
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:45
پسندیدم 0
UserName