جملات زیبا
توسط : arya271

از زمزمه دلتنگيم از همهمه بيزاريم نه
طاقت خاموشي نه ميل سخن داريم با حال
پريشاني روي سوي چه بگريزيم هنگامه ي
حيرانيست خود را به که بسپاريم تشويش
هزار پايان! وسواس هزار اما يک عمرنمي
بينيم در خويش چه ها داريم دردا که هدر
داديم آن ذات گرامي را
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:44
پسندیدم 0
UserName