راه فنا في الله
توسط : pishi_namaki
شبي دو فرشته با دو جمله به من راه فنا اموختند و ان جملات اين بود: ااز پيش خود هيچ مگو و غير از خدا هيچ مخواه ! شيخ رجبعلي خياط
چهارشنبه 8/1/1386 - 22:29
پسندیدم 0
UserName