مهشيد افشار زاده چند اثر او

باي سيكل ران (1367)

دوران سربي (1367)

افسون (1367)

آخرين پرواز (1368)

بچه هاي طلاق (1368)

دخترم سحر (1368)

افسانه آه (1369)

شقايق (1370)

مستأجر (1371)

مردي در آيينه (1371)

بلوف (1372)

ياران (1372)

شاهين طلائي (1372)

انتهاي قدرت (1373)

شريك زندگي (1374)

توفان شن (1375)

آي پارا (1377)

خط ها و سايه ها (1377)

علفهاي هرز (1379)

آقاي رئيس جمهور (1379)

چهارشنبه 8/1/1386 - 20:7
پسندیدم 0
UserName