: عبدالرضا اكبري چند کار او

جدال در تاسوكي (1365)

بي پناه (1365)

اتاق يك (1365)

كاني مانگا (1366)

مكافات (1366)

فاني (1368)

آخرين پرواز (1368)

آقاي بخشدار (1370)

مأموريت آقاي شادي (1371)

مستأجر (1371)

آن ها هيچ كس را دوست ندارند (1372)

پناهنده (1372)

زير سايه كنار (1372)

روز شيطان (1373)

بازي با مرگ (1374)

قانون (1374)

سرعت (1375)

ساغر (1376)

دختري با كفش هاي كتاني (1377)

تو آزادي ( محمد علي طالبي، 1379)

چهارشنبه 8/1/1386 - 19:58
پسندیدم 0
UserName