غزل صارمي چند اثر او

عروس آتش (خسرو سينايي - 1378)

سفر سرخ (حميد فرخ نژاد - 1379)

رستوران خانوادگي (مجموعه، يك قسمت، 1380)

زير  آسمان شهر (سري سوم - مهران غفوريان، 1381)

چهارشنبه 8/1/1386 - 16:39
پسندیدم 0
UserName