...
توسط : ياس كوچك

ماهی قرمز کوچکی هستم در قلب شیشه ای تو...

مواظب دلت باش که نشکنه...

چون من میمیرم...

چهارشنبه 8/1/1386 - 15:12
پسندیدم 0
UserName