ثروتمندترين مردم
توسط : nayebi

ثروتمند کسى نیست که بیشترین ها را دارد؛بلکه کسى است که به

 

کمترین ها نیاز دارد.

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 14:57
پسندیدم 0
UserName