من آتشم
توسط : 01_uniqe
 

من آتشم، من علف خشکی هستم ...

بعضی از من بعض دیگرم را می سوزانند .

شاید از من روی گردان شوید تا دیدگانتان در دود کور نشود .

همه ما می کوشیم تا قله کوه مقدس را فتح کنیم .

اگر گذشته را به جای راهنما، نقشه راه کنیم،

راهمان کوتاهتر خواهد بود !

جبران خلیل جبران

کتاب : ماسه و کف

 

 

Regards : Unique

چهارشنبه 8/1/1386 - 11:58
پسندیدم 0
UserName