عهد و پیمان عشق
توسط : 01_uniqe
 

دیروز قلب من مرد،

ومردم را ز خود آســـــــــوده ســــــــاخت

عهد و پیمانی بود از حیات من،

از روزگــار جوانی،

از شکوه و زاری عشق

همچون ستاره ای در آسمان، که نــورش را در روز نتوانــــــــــــی دید

و زیبایی آن نیز سایه ای ناپایدار ...

عهد و پیمان عشق نیز مانند خوابی است،

که عقل ســـــــــــلیم در هوشــــــــــیاری از بین رفتنی است...

 

Regards : Unique

 

چهارشنبه 8/1/1386 - 11:57
پسندیدم 0
UserName