احادیثی از امام حسن عسکری
توسط : ma_nateghi
 

 1.جدال مکن تا احترامت برود ، و شوخی مکن تا بر تو گستاخ شوند .
تحف العقول ، ص (516)


2.هر که به نشستن در جاهای  معمولی مجلس بسنده کند ، خدا و فرشتگان بر او
رحمت مي فرستند تا برخيزد .
تحف العقول ، ص (516)


3.از گناهانی که آمرزيده نشود اين است که گفته شود : کاش به جز بر اين
گناه مؤاخذه نشوم .
تحف العقول ، ص (517)


4.شرک در ميان مردم از جنبش مورچه بر روپوش سياه در شب تار نهانتر است .
تحف العقول ، ص (517)


5.نسبت بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا ، از سياهی چشم به سفيديش
نزديکتر است .
تحف العقول ، ص (517)


6.دوستی نيکان به نيکان ثواب است برای نيکان ، و دوستی بدان به نيکان
بزرگواری است برای نيکان ، و دشمنی بدان با نيکان زينتی است برای نيکان ، و
دشمنی خوبان با بدان رسوايی است برای بدان .
تحف العقول ، ص (517)


 7. خنده بيجا نشانه نادانی است .
تحف العقول ، ص (517)


8. از ادب همان بس که آنچه را برای خود نمي پسندی ، برای ديگران نيز مپسندی .
مسند الامام العسکری ، ص (288)


9.از بلاهای کمر شکن ، همسايه ای است که اگر کردار خوبی را بيند نهانش سازد ،
و اگر بدکرداری بيند آن را فاش سازد .
تحف العقول ، ص (517)


 10.عبادت پر روزه گرفتن و پر نماز خواندن نيست ، عبادت پر انديشه کردن در
امر خداست .
تحف العقول ، ص (518)


 11.چه بد است آن بنده خدا که دورو و دو زبان است . در حضور برادرش او را
مي ستايد ، و در غياب بدگوئيش مي کند . اگر عطايی به برادرش رسد حسد برد ، و
اگر گرفتار گردد او را وانهد .
تحف العقول ، ص (518)


 12.رسيدن به خداوند متعال ، سير و سفری است که جز با شب زنده داری حاصل
نگردد .
مسند الامام العسکری . ص (290)


 13.کم آسايشترين مردم کينه ورز است .
تحف العقول ، ص (519)


 14.مؤمن برای مؤمن برکت است ، و بر کافر اتمام حجت .
تحف العقول ، ص (519)


 15.دل نابخرد در دهان اوست ، و دهان خردمند فرزانه در دل او .
تحف العقول ، ص (519)


 16.هنگامی که قائم (ع ) قيام کند ، دستور به خرابی مناره ها و اتاقکهای مخصوص
پيش نمازها در مساجد دهد .
الغيبة للشيخ الطوسی ، ص (133)


 17.کسی که در طهارت شرعی خود از حد تجاوز کند ، همچون کسی است که آن را
باطل کرده است .
تحف العقول ، ص (520)


 18.هيچ عزيزی حق را واننهد جز اين که خوار شود ، و هيچ خواری به حق نرود جز
اين که عزيز شود .
تحف العقول ، ص (520)


19.کسی که با خدا مأنوس باشد ، از مردم گريزان گردد .
مسند الامام العسکری ، ص (287)


 20.بالای دو خصلت چيزی نيست : ايمان به خدا و سود رساندن به برادران .
تحف العقول ، ص (520)


21.فرزند خردسالی که به پدر گستاخی کند ، چون بزرگ شد عاق و ناسپاس او
گردد .
تحف العقول ، ص (520)


 22.شادمانی کردن در نزد غم ديده بی ادبی است .
تحف العقول ، ص (520)


23.بهتر از زندگی  آن چيز است که چون از دست دهی از زندگی بدت آيد ، و
بدتر از مرگ آن چيزی است که چون بر سرت آيد مرگ را دوست بداری .
تحف العقول ، ص (520)


24.پرورش دادن نادان و ترک دادن معتاد از عادتش معجزه آميز است .
تحف العقول ، ص (520)


 25.فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نبرند .
تحف العقول ، ص (520)


26.کسی که پارسايی خوی  او ، و بخشندگی طبيعت او ، و بردباری خصلت او باشد ،
دوستانش بسيار شوند .
مسند الامام العسکری ، ص (289)


27.هر که نهانی برادر خود را پند دهد او را آراسته و زيور بسته ، و هر که در
برابر ديگرانش پند دهد زشتش کرده .
تحف العقول ، ص (520)


28.هيچ بلائی  نيست مگر اين که در پيرامونش از طرف خدا نعمتی است .
تحف العقول ، ص (520)


29.چه زشت است به مؤمن دلبستگی به چيزی که او را خوار مي کند .
تحف العقول ، ص (520)


 30.پارساترين مردم کسی  است که در هنگام شبهه توقف کند . عابدترين مردم
کسی است که واجبات را انجام دهد . زاهدترين مردم کسی است که حرام را ترک
نمايد . کوشنده ترين مردم کسی است که گناهان را رها سازد .
تحف العقول ، ص (519)


31.شماها عمر کاهنده و روزهای  برشمرده ای داريد و مرگ ناگهانی است . آن که
تخم نيکی بکارد خوشی  برداشت کند ، و هر که تخم بدی بکارد پشيمانی برداشت کند .
هر که هر چه بکارد همان برای اوست . کند کار را بهره از دست نرود ، آزمند آنچه
را مقدرش نيست به دست نياورد . هر که به خيری رسد خدايش داده ، و هر که از
شری رهد خدايش رهانده است .
تحف العقول ، ص (519)


 32.صورت نيکو ، زيبايی  ظاهری است ، و عقل نيکو ، زيبايی باطنی است .
بحار الانوار ، ج 78، ص (379)


33.تمام پليديها در خانه ای قرار داده شده و کليد آن دروغگويی است .
بحار الانوار ج 78، ص (377

چهارشنبه 8/1/1386 - 11:35
پسندیدم 0
UserName