ژاله صامتي چند اثر او

دشت ارغواني (1374)

بالاتر از خطر (1375)

سايه به سايه (1375)

فرار مرگبار (1375)

خفاش (1376)

آخرين نبرد (1376)

هتل(مجموعه، مرضيه برومند، يك قسمت، 1377)

مرباي شيرين (مرضيه برومند، 1380)

نسيم رويا (مجموعه، 1381)

چهارشنبه 8/1/1386 - 10:4
پسندیدم 0
UserName