جواد عمادي اثر های زیبا ی او

چهل شبان (احمد كاوري)

- شنا در آتش (رضا صابري)

- دانگ هفتم (رضا صابري)

- مد ماه (رضا صابري)

- يخبندان (رضا صابري)

- ترنا و ترنج (رضا جوان)

- حرفهاي ناگفته (رضا جوان)

- كوه نشينها (رضا جوان)

- چهار صندوق(رضا جوان)

- خانه تاريك است (رضا جوان)

- كوچه هاي  بن بست (رضا جوان)

- طلعت (رضا جوان)

- عشيق (رضا صابري) (سمتها: بازي و دستيار اول كارگردان)

- اپراي نميرم از اين پس كه من زنده ام (رضا صابري) (سمتها: بازي و دستيار اول كارگردان)

- باغ بي برگي (رضا صابري)

 

مجموعه هاي تلويزيوني (پخش در شبكه استاني):

- رستوران مرداد (رضا صابري)

- خانه پدري (رضا صابري)

- جاده (رضا صابري)

- سرگشته عشق (احمد كاوري)

چهارشنبه 8/1/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName