ژاله علو چند اثر او

طوفان زندگي (1327)

واريته بهار (1328)

افسونگر (1331)

آغا محمد خان قاجار (1333)

آسمون جل (1338)

بي ستاره ها (1338)

صفر علي (1339)

دندان افعي (1340)

ور پريده (1341)

شيرين و فرهاد (1349)

طوقي (1349)

پنجره (1349)

پل (1350)

احساس داغ (1350)

داش آكل (1350)

لوطي (1350)

آدمك (1350)

قلندر (1351)

صداي صحرا (1354)

واسطه ها (1356)

زمان ازدست رفته (1368)

پرواز را به خاطر بسپار (1371)

جنگ نفت كش ها (1372)

آدم برفي (1373)

روز واقعه (1373)

پري (1373)

طالع سعد (1374)

زن امروز (1375)

سلطان (1375)

چهارشنبه 8/1/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName