تقدیم به عاشقان گل نرگس
توسط : بر ز خ

سلام

 تقدیم به عاشقان امام زمان: 


صبا اگرگذری افتدت به کشور دوست

                                         بیارنفحه ای از گیسوی معنبردوست

به جان اوکه به شکرانه جان برافشانیم

                                         اگر به سوی من آری پیامی ازبردوست

وگرچنانچه درآن حضرتت نباشد بار

                                         برای دیده بیاورغباری از در دوست

من گدا وتمنای وصل او هیـــــهات

                                         مگر به خواب ببینم خیال منظردوست

دل صنوبری ام همچوبیدلرزان است

                                          زحسرت قدوبالای چون صنوبردوست

اگرچه دوست به چیزی نمی خردمارا

                                          به عالمی نفروشیم مویی از سردوست

                       چه باشد ارشود ازبندغم دلش آزاد

                   چوهست حافظ مسکین غلام وچاکر دوست

سه شنبه 7/1/1386 - 19:52
پسندیدم 0
UserName