نازنین؛ چقدر دوستت دارم
توسط : 01_uniqe

کاش هرگز میان من و تو

این خجالت های نارنجی سردنبود

این هویت های بالغ مغرور !

که همیشه،

هر لحظه،

هزار بار به هم می گفتیم؛

نازنین؛

چقدر دوستت دارم

Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 16:42
پسندیدم 0
UserName