آغازی دگر
توسط : 01_uniqe
 

بار دیگر متولد شدم

و چشم به آسمان باز کردم

نگاهم را در نگاهش دوختم و خود را آغاز کردم آغازی که پایانش همانند آغازی دگر است

لحظه ای است،

ولی بی انتهاست .

 

Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName