برگ، خیس اندوه من است !
توسط : 01_uniqe
 

باد ترسید از فصل خزان

برگ، لرزید افتاد

سنگ پرسید

چرا بوسه زدی بر دل خاک ؟!

ابر بارید و گفت

هیچ مگو

برگ، خیس اندوه من است !

  

Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 16:38
پسندیدم 0
UserName