زبان گرم و دلنشین،
توسط : 01_uniqe
 

زبانی گرم و دلنشین،

خانه دوستی را روشن نگاه می دارد و نفوذ ظلمت را غیرممکن می سازد .

 

Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 16:37
پسندیدم 0
UserName