مهم نیست ...
توسط : 01_uniqe
 

مهم نیست که چه لباسی می پوشی .مهم این است،

لباسی که می پوشی پاکیزه و آراسته باشد.

مهم نیست که همیشه نمره بیست بیاوری .مهم این است،

آن نمره را چگونه به دست آورده ای .

مهم نیست که وقتی نادانی تو را مورد تمسخر قرار داد، به او جواب دهی، مهم این است

که تو با سکوت خود دندان شکن ترین پاسخ را داده ای .

مهم نیست که دیگران چه تصوری از تو دارند .مهم این است که

آیا از خودت رضایت قلبی داری .

مهم نیست کمکی را که به نیازمندی می کنی خیلی زیاد باشد، مهم این است

آن کمک را با چه نیتی انجام داده ای .

 

  

Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 16:29
پسندیدم 0
UserName