خود بودن هنر است !
توسط : 01_uniqe
 

شاید باهوش ترین و زیرک ترین نباشم

ممکن است که من مهربان ترین نباشم

ممکن است که سریع ترین و قوی ترین نباشم اما کاری هست که

می توانم آن را بهتر از هرکس دیگری انجام دهم و آن

هنر خود بودن است .

 

Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 16:27
پسندیدم 0
UserName