مرد تنها
توسط : mohamadmir

تو اي مرد شبگرد و تنها

بگو از چه كس مي گريزي تو آيا؟

همه شب چه طوفان ، چه آرام

قدم مي زني هم خرامان و هم رام

زماني قدم مي زني زير باران نم نم

و شايد زچشمت اشك مي ريزد كم كم

تو اي مرد شبگرد و تنها

بگو از چه كس مي گريزي تو آيا؟

اگر قصه هايت پر از ماتم و غم

تو تنها نه اي ، نيست چون تو كم

به اطراف خود بنگر تا ديده باشي

تو مردي و بايد كه چون مرد باشي

تو خواهي كه روزي حمايت كني از زنت

همان كس كه روزي شود مونس و همدمت

تو اي مرد شبگرد و تنها

بگو از چه كس مي گريزي تو آيا؟
سه شنبه 7/1/1386 - 11:31
پسندیدم 0
UserName