فرمايش حضرت علي (ع)
توسط : haji bina

بسم الله الرحمن الرحيم
"اختياركردم ازتورات مقدس 12آيه ونظرميكنم به آنها هرروز
سه مرتبه"
علي عليه السلام
                                                                                 .
1-            بترس ازعظمت من هميشه.نترس ازقوت رزق هرگز.
2-            انس مگير با احدي.مگر من.
3-            بحق من ترادوست ميدارم.توهم مرادوست بدار.
4-ايمن از غضب من مباش.
5-تمام اشياءبه همت توخلق كردم .وتورانيزبراي خودم.
از من مگريز.
6-تورا خلق كردم ازنطفه گنديده.عاجزنبودم.چگونه از رزق تو عاجزم.
7-دشمني ميكني با من بجهت نفس خبيست.چرابانفس
خود دشمني نميكني بجهت من.
8-تو واجب مرابجاي آورمن رزق تراميرسانم.اگرتخلف
كني دراداي واجبات.من تخلف نميكنم در رزق تو.
9-همه كس ترا براي خودش ميخواهد.من ترابراي خودت
ميخواهم.
10-تو رزق فردارا نخواه.چنانكه من عمل فردارا نميخواهم
11-اگر راضي شدي به قسمت من راحتي.واگر راضي
نشدي به قسمت من.متصل به دنيا هستي.
12-مثل آهوي بيابان ميدوي ونمرسي به آنچه قسمت توست.بالنتيجه مذموم در نظر مني.
                                                                          .                                                                        .
الاسلام يعلو ولايعلي عليه
از:مجله ماهانه درسهائي ازمكتب اسلام
***
خطبه معروف امام حسين(ع)هنگام برخوردبالشكرحر
ايهاالناس ان رسول الله(ص)قال:من راي سلطانا"جائرا"
ممستحلا"لحرام الله.ناكثا"عهده.مخالفا"لسنه رسول الله
.يعمل في عبادالله بالاثم والعدوان.فلم يغيرعليه بفعل و
لاقول كان علي الله ان يدخله مدخله.
اي مردم پيامبرخدا(صلي الله عليه وآله)فرمود:
هركس سلطان وحاكم ستمگري رابنگردكه حرام خداوند
راحلال بداندو عهد و پيمان الهي رابشكند وياسنت(راه و
رسم)پيامبرمخالف باشدوميان بندگان خدابه گناه وعداوت
و دشمني رفتاركند.براي تغييردادن آن هيچگونه مبارزه ء
عملي و قولي نكند برخداوند است كه او را به سرنوشت
(شومش)وارد سازد.
الطبري ج4ص10304
احقاق الحق ج11ص609
                                                                                .
وبلاگ معلم
Moallem weblog
 
بسم الله الرحمن الرحيم
دكترقيصرامين پور.شاعرونويسنده معاصربامجموعه شعر"دركوچهء
آفتاب"كه درسال 1363منتشرشد.توانايي خود رانشان داد وپس از
آن.با آثاري چون "تنفس صبح"و"آينه هاي ناگهان"جايگاه خويش را
درشعرانقلاب تثبيت كرد.دكترامين پور چندين اثر شعري مانند"ظهر روز دهم"."مثل چشمه.مثل رود"و"به قول پرستو"رانيزبراي نوجوان
ها به چاپ رسانده است ."انتظار موعود"يكي ازموضوعات محوري شعرانقلاب است كه دراين سروده او به زيبايي بيان شده است:
آفتاب پنهاني
پنهاني طلوع ميكندآن آفتاب
.زسمت مشرق جغرافياي انساني
دوباره پلك دلم مي برد نشانه چيست؟
شنيده ام كه مي آيدكسي به مهماني
كسي كه سبزتراست ازهزاربهار
كسي .شگفت كسي آن چنان كه ميداني
كسي كه نقطهء آغاز هرچه پرواز است
تويي كه درسفرعشق خط پاياني
تويي بهانهءآن ابرها كه ميگريند
بيا كه صاف شود اين هواي باراني
تواز حوالي اقليم هركجا آباد
بيا كه ميرود اين شهر روبه ويراني
كنار نام تو لنگر گرفت كشتي عشق
بيا كه ياد تو آرامشي است طوفاني
شعر از:دكتر قيصر امين پور
                                                                                                 .
وبلاگ معلم
Moallem weblog

سه شنبه 7/1/1386 - 9:51
پسندیدم 0
UserName