مرا فریاد کن ...
توسط : 01_uniqe
 

اشک رازيست 

          لبخند رازيست 

                     عشق رازيست 

                                اشک آن شب،

                                            لبخند عشقم بود 

                                     قصه نيستم كه بگويی

نغمه نيستم كه بگويی

          صدا نيستم كه بشنوی

                     يا چيزی چنانكه ببينی

                                يا چيزی چنانكه بدانی

                                            من درد مشتركم

                                               مرا فریاد کن ...

                             Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 2:7
پسندیدم 0
UserName