فریاد ......
توسط : 01_uniqe
 

فریاد می زنم،

 

من چهره ام گرفته !

 

من قایقم نشسته به خشکی !

مقصود من ز حرفم معلوم بر شماست،

 

یک دست بی صداست،

 

من، دست من کمک ز دست شما می کند طلب،

 

فریاد من شکسته اگر در گلو، و گر

 

فریاد من رسا،

 

من از برای راه خلاص خود و شما،

 

فریاد می زنم، فریاد می زنم !!!

 

 

نیما یوشیج

                                                      Regards : Unique

سه شنبه 7/1/1386 - 1:8
پسندیدم 0
UserName