...
توسط : ma_nateghi

تا چند اسیر رنگ و بو خواهی شد

چند از پی هر زشت و نکو خواهی شد

گر چشمه ی زمزمی و گر آب حیات

آخر به دل خاک فرو خواهی شد

دوشنبه 6/1/1386 - 17:54
پسندیدم 0
UserName