...
توسط : ma_nateghi
 

قبر به پنج سخن فریاد می زند :

ای پسر آدم اکنون دور از من راه می روی در صورتی که عاقبت در شکمم منزل می کنی- دور از من بوسیله گناهان شادی و در شکم من غمگین می شوی- دور از من گناه می کنی ودر شکمم عذاب می شوی- دور از من حرام می خوری که سرانجام خوراک کرم ها می شوی

پیامبر اکرم(ص)

دوشنبه 6/1/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName