دوستي
توسط : motaharehs

          

 

به دیدارم بیا هر شب

در این تنهائی تنها وتاریک خدا مانند

دلم تنگ است

بیا ای روشن ای روشنت از لبخند

شبم را روز کن درزیر سرپوش سیاهیها

دلم تنگ است

بیا بنگر ،چه غمگین وغریبانه

دراین ایوان سرپوشیده ؛وین تالاب مالامال

دلی خوش کرده ام با این پرستوها وماهیها

واین نیلوفر آبی واین تالاب مهتابی

بیا؛ای همگناه من دراین برزخ

بهشتم نیز وهم دوزخ

به دیدارم بیا ای هم گناه من؛ای مهربان بامن؛

که اینان زود می پوشند رودخوابهای بی گناهیها

ومن میمانم وبیداد وبی خوابی

...شب افتاده است ومن تنها وتاریکم

ودر ایوان ودرتالاب من دیر ست

در خوابند

پرستوها وماهیها با من!

بیا ای یاد مهتابی!

                                            مهدی اخوان ثالث

دوشنبه 6/1/1386 - 10:7
پسندیدم 0
UserName