انتقام اشتباهات خود
توسط : arya271
عصبانيت انتقام اشتباهات ديگران را از خود گرفتن است .
دوشنبه 6/1/1386 - 9:1
پسندیدم 0
UserName