جملات زیبا
توسط : arya271
شنا کردن در جهت جريان آب، از عهده ماهي مرده هم بر مي آيد.
دوشنبه 6/1/1386 - 9:0
پسندیدم 0
UserName