آنها با اراده خود نمي توانند کاري را انجام دهند
توسط : arya271
بسياري از مردم مانند واگن هاي قطارند . آنها با اراده خود نمي توانند کاري را انجام دهند ، بايد به کار کشانده شوند.فقط عده کمي مانند لکوموتيو هستند که هم قادرند با اراده و اختيار خود کار کنند و هم ديگران را به کار وادارنمايند
دوشنبه 6/1/1386 - 8:57
پسندیدم 0
UserName