جملات زیبا
توسط : arya271
نقيض يک قضيه صادق يک قضيه کاذب است، اما نقيض يک حقيقت ژرف گاهي حقيقت ژرف ديگري است.
دوشنبه 6/1/1386 - 8:55
پسندیدم 0
UserName